ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند چهارمحال و بختیاری

جدول دیات

# سال مبلغ دیه در ماههای عادی مبلغ دیه در ماههای حرام
1 1393 1500000000 میلیون ریال 2000000000 میلیون ریال
2 1392 1140000000 میلیون ریال 1520000000 میلیون ریال
3 1391 940000000 میلیون ریال 1260000000 میلیون ریال
4 1390 670000000 میلیون ریال 900000000 میلیون ریال
5 1389 450000000 میلیون ریال 600000000 میلیون ریال
6 1388 400000000 میلیون ریال 533000000 میلیون ریال
7 1387 400000000 میلیون ریال 533000000 میلیون ریال
8 1386 350000000 میلیون ریال 446660000 میلیون ریال

صفحه 1 از 3