ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند چهارمحال و بختیاری

جدول دیات

# سال مبلغ دیه در ماههای عادی مبلغ دیه در ماههای حرام
9 1385 262500000 میلیون ریال 350000000 میلیون ریال
10 1384 250000000 میلیون ریال 333300000 میلیون ریال
11 1383 220000000 میلیون ریال 293300000 میلیون ریال
12 1382 180000000 میلیون ریال 240000000 میلیون ریال
13 1381 150000000 میلیون ریال 200000000 میلیون ریال
14 1380 100000000 میلیون ریال 133000000 میلیون ریال
15 1379 64000000 میلیون ریال 85000000 میلیون ریال
16 1378 61000000 میلیون ریال 81000000 میلیون ریال

صفحه 2 از 3