ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند چهارمحال و بختیاری

جدول دیات

# سال مبلغ دیه در ماههای عادی مبلغ دیه در ماههای حرام
17 1377 56000000 میلیون ریال 74000000 میلیون ریال
18 1376 48000000 میلیون ریال 64000000 میلیون ریال
19 1375 41000000 میلیون ریال 55000000 میلیون ریال
20 1374 36000000 میلیون ریال 48000000 میلیون ریال

صفحه 3 از 3